A Mammut Management Kft, mint a Mamut I. és a Mamut II. bevásárló központok üzemeltetője, és az üzemeltetési tevékenységgel összefüggő „A Mammutban most minden nap nyerő nap!”  elnevezésű nyereményjáték szervezője, a nyereményjáték keretében megvalósuló személyesadat-kezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 

 1. Az Adatkezelő adatai
 • cégnév:                       Mammut Management Kft.
 • székhely:                     1024. Budapest, Lövőház utca 2-6.
 • cégjegyzékszám:          01 09 304362
 • telefonszám:                +36 1 345 8000
 • e-mail:                         mammut@mammut.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Mammut Kft.

 

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
 2. Fogalom meghatározások

 

2.1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.5.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.6. adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

2.7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

2.8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.9.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.10.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. Az adatkezelés alapelvei

 

Az Adatkezelő:

 1. a) mindenkor a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítja ki adatkezelési rendszerét, valamint tényleges adatkezelés során is e rendelkezések szerint jár el;
 2. b) a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi;

c)a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és kezeli;

d)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak adatokat, és csak a célok szempontjából szükséges mértékben kezel;

e)gondoskodik a kezelt személyes adtok pontosságáról;

f)a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

 1. g) megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, illetve a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, véletlen elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsodással szembeni védelmét.

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységének rendszerét úgy alakítja ki és működteti, hogy képes legyen a fenti alapelveknek való megfelelésre, továbbá e megfelelés igazolására.

 

 1. Az adatkezelés által érintett adatok köre

 

4.a. Az adatkezelés a nyereményjátékban résztvevő, a regisztráció során személyes adatait megadó természetes személyeket érinti. A nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, továbbá mindenki csak a saját adataival regisztrálhat. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni, a regisztráció során megadott személyes adatok helyességét. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva regisztrál, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

 

4.b. A nyereményjátékra történő jelentkezés a  www.nyeremenyjatek.mammut.hu oldalon az alábbi személyes adatainak a megadásával (azaz a regisztrációval) lehetséges, tehát az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

 

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím
 • lakcím
 • opcionálisan (nem kötelező megadni) telefonszám
 • a vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kód[1], vagy  a számla sorszámának első 9 számjegye
 • a vásárlásának időpontja (év, hónap, nap, óra, perc),
 • vásárlásának helyszíne

 

A fenti adatok megadása (a telefonszámot kivéve) kötelező a nyereményjátékban történő részvételhez, amennyiben Ön a megjelölt adatokat nem adja meg (tölti fel) a regisztráció folyamatában, úgy a nyereményjátékban nem vehet részt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes tájékoztatását követően adott hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

 • az Ön beazonosítása, (név)
 • az Önnel történő kapcsolatfelvételhez a szükséges adatok rendelkezésre állása (telefonszám, e-mail cím, lakcím);
 • a nyereményjátékban lebonyolított sorsoláshoz szükséges adatok biztosítása (a vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kód, vagy a számlaszám első 9 számjegye, illetve a vásárlásának időpontja)
 • az Ön esetleges nyereményének eljuttatásához szükséges adatok rendelkezésre állása (lakcím)
 • az Adatkezelő által üzemeltetett Mammut I. ill. Mammut II. bevásárlóközpontok reklámozása, népszerűsítése a nyereményjáték, illetve a nyertesek közzététele útján (név, illetve részleges lakcím – csak település megjelöléssel).

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatait a nyereményjáték során lebonyolított utolsó sorsolást követő 45 napig – a nyertesként/tartalék nyertesként kihúzott személyek esetén 60 napig – kezeli aztán külön értesítés nélkül törli. Önnek lehetősége van arra, hogy a fenti időtartamon belül is bármikor az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén ugyanakkor a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását az alábbi módokon vonhatja vissza:

 • postai úton az Adatkezelő által a nyereményjáték lebonyolítására igénybe vett adatfeldolgozóhoz küldött levélben; levélcím: 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.

 

Hozzájárulásnak visszavonását követően, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja (pl. jogos igény érvényesítése, vagy csalások, visszaélések felderítése) nincs, az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban (pl. valamely visszaélésre utaló magatartás miatt) jogi igény, vagy felelősség érvényesítésére irányuló eljárás indul, úgy ebben az esetben az adott érintett személyes adatainak kezelése az említett eljárásban érvényesített igény, illetve felelősség elévülésének idejéig tart.

 

 

 1. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei

 

7.a. Az Adatkezelő a www.nyeremenyjatek.mammut.hu oldal üzemeltetéséhez szerződéses partnert (adatfeldolgozót) vesz igénybe, aki az oldal működtetését saját tárhelyén biztosítja, így az oldal működtetése, használata során keletkező adatok (vagyis a regisztráció során megadott adatok is) az említett szerződött partner eszközein tárolódnak. Az adatfeldolgozó adatai:

 

7.b. Az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítására szerződéses partnert (adatfeldolgozót) vesz igénybe, akinek feladata a játékkal, a sorsolással, illetve a nyereményekkel/nyertesekkel kapcsolatos promóciók, reklámkampányok végrehajtása, a nyereményjátékban résztvevőkkel történő kapcsolattartás, sorsolás lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények hozzájuk történő eljuttatásának megszervezése. Az adatfeldolgozó nyereményjátékot bonyolító dolgozói a fenti feladatok végrehajtásához szükséges személyes adatokhoz férek hozzá. Az adatfeldolgozó adatai:

 • cégnév: Maxxon Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.
 • elérhetőség: adatkezeles@maxxonreklam.hu

 

7.c. A nyereményjáték keretében történő sorsolás lebonyolítása, valamint a sorsolás szabályszerűségének ellenőrzése érdekében a játékban résztvevők adatai továbbításra kerülnek a sorsolásnál közreműködő közjegyző felé, aki a kisorsolt „nyerő időponthoz” legközelebb regisztráló résztvevő adatainak ellenőrzése érdekében jogosult a játékra regisztrálók adatait megismerni. A közreműködő közjegyző adatai:

 • név: Walkshőfer Katalin közjegyző
 • cím: 1065 Budapest Bajcsy Zs. út 65. 2/1

 

7.d. A nyereményjáték nyerteseinek a nyeremények eljuttatása futárszolgálat közreműködésével történik, amely címzett részére az ehhez szükséges személyes adatok (név, telefonszám, lakcím) továbbításra kerülnek. A közreműködő futárszolgálat adatai:

 

7.e. A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából (pl. az estleges visszaélések feltárása, a felelősség megállapítása) az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

 

 1. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá továbbá a kezelt adatok hitelességét és változatlanságát.

 1. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége, e körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, vagy ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzési célokból – pl. direktmarketing – történik) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

Az érintett egyes jogainak tartalma

 

a)személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

 

 1. b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

 

d)az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg például megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 1. e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

 

 1. f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Az érintett jogainak védelme, a jogorvoslati jog

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

 

Az érintett nyilatkozata:

Kijelentem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem. Személyes adataim kezeléséhez – beleértve a játékban történő nyerésem esetén a nevemnek és lakcímemnek (csak település) a www.nyeremenyjatek.mammut.hu weboldalon történő közzétételét is – a kapott tájékoztatás birtokában

[1]                                  Az AP-kód egy egyedi azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító. (minta szám sor: APA03100011). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. Jelen kód mintaként került megadásra, azt kérjük, ne töltse fel.