A Mammut Management Kft. által szervezett „Nyerj egy Fiat 500 Hybridet”elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata

(a továbbiakban „Játékszabályzat/ Szabályzat”)

A szabályzat a mindenkor érvényes rendeletek alapján kerül betartása

484/2020. (XI. 10.) sz.

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

 

1.  A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

1.1. A Mammut Management Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-09 304362, adószáma:26146274-2-41 a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője  kijelenti, hogy az általa szervezett vásárláshoz kötött fogyasztói Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező , az 1.3-as pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt tételekből, maximum két vásárlás alkalmával 10 000 Ft értékben terméket vásárolnak vagy szolgáltatást vesznek igénybe a Játékban részt vevő I-es számú mellékletben megjelölt üzletekben a 3-as pontban megjelölt játék időtartama alatt.

 

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Maxxon Reklám Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68., cégjegyzékszáma: 13-09-158089, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 

1.3. A játékból ki van zárva a Maxxon Reklám Kft., Mammut Managament Kft, Tumman Kft, Mammut Szolgáltató Zrt., és Cushmann & Wakefield Property Management Service Kft valamennyi munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak – értve ez alatt minden olyan személyt, aki. Mammut Managament Kft, Tumman Kft, Mammut Szolgáltató Zrt., és Cushmann & Wakefield Property Managament Service Kft részére bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet végez – szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

1.4. A Játékos a 4.1.2. pont szerinti Pályázatának átadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen játékszabályzatban foglaltakat, ide értve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is.

 

1.5. A Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen játékszabályzatban foglaltak sorsolással kapcsolatos feltételeit, melyek a következőek:

A szervező nyilvános sorsolást szervez,

A sorsolás helyszíne : Mammut II. épület. földszint hosztesz pult.A sorsoló urnát a sorsolás előtt a sorsolás előkészítése céljából a szervező lezárja: 2020.december 16.17.00 óra, így a lezárás utáni időpontban Pályázatot nem lehetsége elfogadni.

A sorsolás időpontja : 2020. december 16.18.00 óra. A sorsolás a mindenkori hatályos kormányrendelet értelmében történik. A sorsolás nem minősül rendezvénynek.

 

 

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 

A Játékban a magyarországi Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ kereskedelmi üzleteiben forgalmazott, 2020. november 13. és 2020. december 16. 16.59 között, 10 000 Ft értékben vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások blokkjaival vagy számláival lehet Pályázni. A Játékban részt vevő üzletek teljes listájának elérhetőségét a jelen játékszabályzat I. számú Melléklete tartalmazza.

A játékban nem vesznek részt a postai, telefonos és bármely szolgáltatónál történtő számlabefizetések.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fentieket nem áll módunkban elfogadni.

Továbbiakban a játékban nem vesznek részt a O-ás (nullás) blokkok és számlák, a gyógyszertárban vásárolt vényköteles termékek, illetve a Mammut Managament Kft. által értékesített vásárlási utalványok számlái/blokkjai, illetve a pénzváltói számlák.

 

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

3.1. A Játék 2020. november 13. napján 10 óra 00 perc 01 mp-től 2020. december  16. napján 16 óra 59 perc 59 mp-ig tart. Ennek megfelelően a 4.1.1. pont szerinti Pályázatok beérkezésének határideje is 2020. december 16. 16 óra 59 perc 59 másodperc, vagy ennél korábbi időpont amennyiben a nyereményszelvény készlet korábban elfogy.

 

 

4. A JÁTÉK MECHANIZMUSA, A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

A Játék négy szakaszból áll:

(1) az első szakaszban a Játékosok minden egy blokkon található 10 000 Ft értékű vásárlások után nyereményszelvényre jogosultak. Amennyiben az egy üzletben történő vásárlás nem éri el a 10 000 Ft-ot, úgy a blokkok összegyűjtésével (maximum 2 db) lehet igényelni a nyereményszelvényt a  Mammut 2. fölszinti hosztesz pultnál.

(2)a második szakaszban amennyiben nem rendelkeznek üzletben átvett nyereményszelvénnyel, úgy azt az erre kijelölt hosztesz pultnál vehetik át a játék időtartama alatt. Helyszín: Mammut 2. földszinten lévő hosztesz pultnál: Hétfőtől- szombatig: 10:00 órától 20:00 óráig; Vasárnap: 10:00 órától 17:000-ig, illetve December 6-án és December 13-án 10.00 órától – 18.00-ig.

(3)a harmadik szakaszban a nyereményszelvényt, a sorsolás azonosításához szükséges adatokkal együtt kitöltve, illetve a játékban résztvevő érvényes blokkot hosztesz által lepecsételve a Mammut 2. földszinten lévő információs hosztesz pultjánál hoszteszeink  a nyereményszelvény arra kijelölt részénél bedobással érvényesítik.

(4) a negyedik szakaszban nyereményszelvények a 2020. december 16-án 18.00-kor kezdődő sorsoláson vesznek részt, ahol az összes megjelölt nyeremény kisorsolásra kerül. A nyerés esetén a Játékosok jogosultak a 4.1.2-es pontban részletezett megnyerhető ajándékra.

A nyeremény átvételének feltétele a sorsolás napjáig megőrzött, a hosztesz pecsétjével érvényesített blokk és sorszámozott nyereményszelvény bemutatása.

 

A Játékban kizárólag a 2020. november 13. és 2020. december 16. 16 óra 59 perc 59 mp között, a Játékban résztvevő üzletekben 10 000 Ft értékben megvásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások (nem számla befizetések) blokkjával, illetve számlájával lehet részt venni. A  10 000 Ft érték maximum 2 db (kettő) db blokkon szerepelhet. Egy Játékos maximum 10 (tíz) db nyereményszelvény átvételére jogosult egy nap, a blokk értékétől függetlenül.

 

A Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén állandó kijelölt helye van a hosztesz pultnak. A helyszínről, érdeklődni lehetséges a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén lévő információs pultnál.

 

A Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén erre a célra kitelepült pultnál lévő hoszteszek a játék időtartama alatt, Hétfőtől-szombatig: 10:00 órától 20:00 óráig; Vasárnap: 10:00 órától 17:00-ig, illetve December 6-án és December 13-án 10.00-től 18.00-ig fogadják be az érvényes  blokkokat és Pályázatokat.

A Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központban zajló Joy napok  (2020.november 13-15) keretei között, minden a játékszabályzatban meghatározott érték esetében dupla nyereményszelvény kerül kiosztásra, így ebben az időszakban 10 000 Ft-os vásárlás esetén 2 db nyereményszelvényre jogosult. írh

 

 

4.1.  A  nyereményszelvény kitöltésének menete  és a nyeremény

 

4.1.1. A pályázat gyűjtés menete,  pályázat átadása

 

a)    A Játék jelen pont szerinti szakaszában való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2. pont szerinti feltételeket figyelembe véve 10 000 Ft értékben vásárlást igazoló számlát vagy blokkot  (továbbá : Pályázat) gyűjtsön a Játék időtartam alatt. A játékos feladata a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén erre a célra kitelepült hosztesz pultnál lévő hoszteszeknél az 10 000 Ft értékű blokk bemutatása.

b)    A Pályázatot minden esetben a hosztesz ellenőrzi és érvényességi jellel látja el (pecsét) továbbá az erre a célra létrehozott nyereményszelvényt is érvényesíti.

 

c)    A Pályázatok érvényességének megállapítása minden esetben a hosztesz jóváhagyásával történik, a Játékos a jóváhagyás hiánya esetén a döntés vitatására nem jogosult.

 

d)    A hosztesz, mint a Szervező és Lebonyolító képviselője jogosult a blokkot érvényteleníteni, ennek kapcsán jegyzőkönyvet felvenni és a Játékos figyelmét felhívni a Játékból történő kizárásra.

 

e)    A Játék időtartama alatt egy Játékos bármennyi nyereményszelvényt kitölthet, de egy Játékos egy napra a blokk értékétől függetlenül maximum 10 (tíz) db nyereményszelvény átvételére jogosult.

 

f)     A Játékban csak az érvényes jelen játékszabályzatnak mindenben megfelelő Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

 

g)    A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező, vagy a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Szervező egyoldalú döntése alapján. A Játékból - a Szervező egyoldalú döntése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkal, számlával vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon, és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal/számlával vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló, vagy ezt megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.

 

h)    A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatbedobás, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a http://www.mammutkaracsony.hu/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

 

i)      A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a promóció működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

 

 

4.1.2. Nyereményszelvény  leadása és a nyeremény felsorsolása

 

a)    Amennyiben a 10 0000 Ft értékű blokk, maxium 2 (két) db vásárlásból érvényesen összegyűjtésre került, a megfelelően kitöltött nyereményszelvényt , a hosztesz általi blokk ellenőrzése után szükséges a hosztesznek bedobni az erre kijelölt urnába.

 

b)    A hosztesz jogosult minden egyes alkalommal megvizsgálni, hogy a szabályzat minden pontjának megfelelően érvényes a blokk és a nyereményszelvény, és ezt követően lehet kizárólag a hosztesznek bedobni az erre a célra kihelyezett urnába.

 

c)    A Játék ideje alatt az érvényes nyereményszelvény bedobó Játékosok az alábbi nyereményben részesülhetnek:

 

 

a.    1 db (egy darab) Fiat 500  1.0  BSG  Hybrid Edition személygépjármű

 

A nyeremény részletes leírását a II.számú Melléklet tartalmazza

 

d)    A nyeremény a promóció lezárását követően nyilvánosan kerülnek kisorsolásra az összes beérkezett, helyes Pályázat közül.

 

e)    A jelen pont szerinti nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem válthatók át és másra át nem ruházhatók.

 

f)     A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen pontban meghatározott nyeremény kisorsolásra kerül közjegyző jelenlétében a Pályázatot eredményesen benyújtó Játékosok között.

 

g)    A Játékban egy Játékos egyféle üzleti juttatásból maximum 1 (egy) darab nyeremény megnyerésére jogosult.

 

h)    A nyereményre a Játékos csak abban az esetben jogosult, ha a Szervező részéről átadott nyeremény mellé átadott átvételi elismervényt kitölti. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a fentiekben leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

i)      Az érvényes nyertes blokk eljuttatásának költsége nem terheli a Játék Szervezőjét, sem Lebonyolítóját. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy csak eredeti érvényes  blokkot fogadja el! Amennyiben a vásárlást igazoló blokk nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, a Lebonyolító jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező, illetve a Lebonyolító egyoldalú döntése az irányadó. A Lebonyolító a vásárlást igazoló blokk tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy az eredeti  blokk tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti blokkot felmutatja.

 

 

4.1.3. A sorsolás módja és helyszíne

 

a)    A nyeremény sorsolására a Játék lezárását követően, 2020. december  16-án 18.00 órakor közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással kerül sor Dr. Kuti Szilvia (1055. Budapest, Szervita tér 5. 1/1) Közjegyző levezetésével.

b)    A sorsolás helyszíne a bevásárló központon belül lévő Mammut II. földszint, hosztesz pult.

 

c)    A sorsolási urna közjegyző előtti felnyitás után minden nyeremény esetében külön – külön nyereményszelvény húzása történik, amíg a nyeremény és annak tartalék nyertesei kisorsolásra kerülnek.

 

d)    A sorsolás levezetését és a szelvények azonosítását a sorsolási bizottság  részéről 1fő segíti.

 

e)    A sorsoláson az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. A kisorsolásra kerülő nyertes a közjegyző által hitelesített okiraton kerülnek átadásra a Lebonyolító részére.

 

f)     Abban az esetben, amennyiben bármelyik nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot  és sorszámozott nyereményszelvényt nem tudja a Lebonyolító számára bemutatni, helyette az első tartaléknyertes kerül értesítésre, majd azt követően amennyiben az első tartaléknyertes sem teljesíti a szükséges feltételeket,sorrendben a következő tartaléknyertes kerül értesítésre. A díjak nyertese és a további kisorsolásra kerülő  3 tartaléknyertesek neve a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolító részére

 

 

 

4.1.4. A nyeremény átadása

 

a)    A Lebonyolító a 4.1.2 pontban megjelölt nyeremény nyertese a Játékosok jelen Szabályzat szerinti megállapítását közvetlenül a helyszínen, kizárólag a Pályázatból kitűnő adat szerinti információból nyert adatok alapján azonosítja majd másnap értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes játékosok nevük és lakóhelyünk hivatalos igazolására kötelesek.

 

 

b)     A fődíj átadása és nyertes adategyeztetése után a Fiat Kelet - Pest  az (1147. Budapest Öv utca 128-132) kereskedésben előre egyeztetett időpontban történik.

 

c)    A Lebonyolító a nyeremény nyertesének a nevét a http://www.mammutkaracsony.hu/ weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul, mivel ezen adatok a teljes azonosításra nem alkalmasak.

 

d)    A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a nyertes Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

 

e)    A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

5. ADÓZÁS

 

5.1. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy jelen nyereményjáték bejelentésköteles  ajándéksorsolásnak minősül, mely a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 23.§ hatálya alá tartozik, ennek értelmében SZF02 nyomtatványon bejelentésre került a Szerencsejáték Felügyelet felé.

 

5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték adóterheit a Szervező viseli.

 

5.2. A nyeremény átadásával kapcsolatos költséget a Szervező viseli. Minden egyéb nem a Szervezőnél esetlegesen felmerülő más költség (pl. telefon, internet használata, utazási költség) a nyertes Játékost terhelik.

 

6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

6.1. A Játékról részletes információk a helyszínen érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk elérhetők a reklámanyagokon illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

 

6.2. A Játékosok a Játékkal és nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a Lebonyolítóhoz fordulhatnak az ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu  e-mail címen.

 

 

7. ADATVÉDELEM

 

7.1. Az adatkezelés célja

 

A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében

·           Pályázat érvényessége,

·           Nyertesek azonosítása,

·           Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,

·           Nyeremény feladása/átadása céljából kezelje.

 

         Az adatkezelés további célja a Játékosok pályázatának azonosítása a sorsolás során.

 

 

A Játék lebonyolítása során 4.1. pont szerinti szakaszban a nyertes Játékosok a nyeremény átvételekor nevük és lakóhelyük megadásával, illetve aláírásukkal igazolják a nyeremény átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a Játék lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében.

 

A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű, és határozott hozzájárulását, amit a pályázat regisztrációs folyamat során egy ún. checkbox, azaz jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg.

 

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázati regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg; a Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján.

 

A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szervező, Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 Rendeletében , az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

7.3. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

 

Adatkezelő​: aki az Adatkezelés céljait, és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

 

Adatkezelő: A Játék Szervező Mammut Managament Kft (1024 Budapest , Lövőház utca. 2-6);továbbiakban :„Adatkezelő“

 

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében a következő Adatfeldolgozók végzik: Lebonyolító:

a Maxxon Reklám ​Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-158089; adószáma:24064442-2-13;) a továbbiakban: Közjegyző (Dr. Kuti Szilvia), valamint a megbízott nyereménykézbesítő futárcég (ExpressOne Kft), és (Magyar Posta Zrt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Adatkezelő által kezelt adatok köre

 

Kezelt adatok köre és célja:

Nyertes Név (vezeték-, éskeresztnév)

azonosítás

E-mail cím

kapcsolattartás

Lakcím

kapcsolattartás

Telefonszám (opcionálisan)

kapcsolattartás

 

 

7.5.1. Adatfeldolgozók által kezelt adatok köre

 

Név (vezeték-, és keresztnév)

pályázat beküldése/regisztráció + azonosítás + nyertes kihirdetése

e-mail cím

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás

Lakcím

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás + nyertes kihirdetése

Telefonszám (opcionálisan)

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás

 

A Lebonyolító (Maxxon Reklám Kft 2120. Dunakeszi Széchenyi u.68.) és a Közjegyző (Dr. Kuti Szilvia 1055. Bp. Szervita tér 5.) adatfeldolgozóként az Adatkezelő által kezelt következő személyes adatok megismerésére az alábbi célok érdekében jogosult

 

Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név (vezeték-, és keresztnév)

pályázat beküldése/regisztráció + azonosítás + nyertes kihirdetése

E-mail cím

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás

Lakcím

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás + nyertes kihirdetése

Telefonszám (opcionálisan)

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás

Nyereményszelvény

nyertes hirdetés és érvényesítés

 

 

 

7.6.Az adatkezelés elvei és módja

 

7.6.1.Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

 

7.6.2.A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használják fel.

 

7.6.3.Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

7.6.4.Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

7.6.5.Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

Az Adatkezelők bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

 

 

 

7.4. Az adatkezelés időtartama

 

A nyereményszelvény során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés valamennyi  nyeremény átadásáig tart, ugyanakkor a nyertesek adatait a Szervező köteles a vonatkozó adójogi előírásoknak megfelelően legalább 5 évig megőrizni.

 

7.5. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

 

A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (1022 Budapest,Lövőház utca. 2-6.)illetve a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.) postai úton megküldött levelében.

 

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.

 

7.5.1.Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az adatkezeles@maxxonreklam.hu email címen, vagy postai levél útján a következő postai címen a 2120 Dunakeszi Pf. 125. címen, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

7.5.2. A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyikének címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@maxxonreklam.hu  e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 

7.5.3.Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

7.5.4.A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

7.5.5.A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 

Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

7.6.Adatfeldolgozás

 

7.6.1.Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe.

 

7.6.2.Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

 

7.6.3.Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

 

7.6.4.Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 

 

7.7.Adattovábbítási lehetőség

 

Jelen játékban nincsen adattovábbítás.

 

 

7.8.Egyéb rendelkezések

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

7.9 Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

7.10. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

 

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között –  a GDPR 77-79. Cikk és  Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársaink az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:  www.naih.hu) is fordulhat.

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Szervező és Lebonyolító fenntartja a  jogot, hogy a fent megnevezett kritériumok alapján érvénytelennek minősített pályázatot jutalommal  ne ellentételezze.

 

A Szervező/Lebonyolító a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti garanciajeggyel.

 

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Játékosokat a helyszínen tájékoztatja.

 

A Szervező, és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

 

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is.

A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a Játékosokat a  http://www.mammutkaracsony.hu/ oldalon keresztül tájékoztatja.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Budapest, 2020. Október 29

 

Mammut Management Kft.

Szervező

Maxxon Reklám Kft.

Lebonyolító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.               számú Melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő üzletek listája

 

Az alábbi linken részletes megtalálható, a játék alól kivétel  minden szolgáltatói számlabefizetés, / pl: Posta, Vodafone / Bankok  és Hitelintézetek és Gyógyszertárakban vásárolt vényköteles termékek.

 

http://www.mammut.hu/uzletek

 

Nyereményszelvény ránézeti képe:

 

 

 

 

 

 

 

 

II.              számú Melléklet – A Nyeremény részletes leírása :

 

Az autó pontos megnevezése:            Fiat 500 1.0 BSG Hybrid Edition

Az autó alvázszáma:                          ZFA3120000JD80372

A fődíj átadásásának részletei : A gépjármű átadása a nyertessel történő előzetes időpont egyeztetés után a Kelet Pest kereskedésben (1147 Budapest,Öv utca 128-132.) ünnepélyes keretek között történik meg.

 

Amennyiben ahhoz a nyertes írásban hozzájárul, a nyeremény átadásáról fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melynek akár teljes egésze, akár részletei a Mammut Management Kft.,  mint Szervező által későbbi reklámcélú felhasználásra kerülhetnek bármely területi-, idő-, felhasználási módbeli és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

Az autó forgalomba helyezése és átírása a fődíj kisorsolását tanúsító jegyzőkönyv és a nyertes adatainak egyeztetése alapján automatikusan megtörténik , a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás  megkötése már a nyertes kötelezettsége